FAX
0334807400
TELEFON
0740922507
E-MAIL
ifzamfir@yahoo.com
CERE OFERTA

Servicii SSM

1. Evaluarea riscurilor de accidentare pentru posturile de lucru din cadrul institutiei (METODA I.N.C.D.P.M.) (muncitor, îngrijitor, secretar, contabil, director, administrator, bibliotecar,etc):

Identificarea şi nominalizarea locurilor de muncă ce urmează a fi supuse evaluării
Evaluarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
Ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de prevenire;
Propunerea măsurilor de diminuare sau eliminare a factorilor de risc.

 

2. Documentaţie privind managementul SSM

Plan de prevenire si protectie pentru fiecare post de lucru din cadrul institutiei;
Decizie instruire introductiv generala, instruire la locul de munca si instruire periodica SSM;
Decizie periodicitate instructaj SSM;
Decizie desemnare lucrători pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;
Decizie numire lucrator desemnat SSM;
Decizie numire lucrator de legatura SSM;
Proces verbal desemnare reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi SSM ;
Instrucţiune internă privind modul de efectuare a instruirilor SSM;
Lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie (EIP);
Program anual de instruire-testare – personal administrativ si cadre didactice;
Program anual de instruire-testare – personal lucrator;
Tematici anuale de instruire in domeniul SSM pentru urmatoarele posturi: director, secretar, contabil, administrator, bibliotecar, muncitor intretinere, îngrijitor;
Plan de acţiune în caz de pericol grav şi iminent. Măsuri de evacuare şi stingere a incendiilor;
Anexa I din HG1048/2006 privind echipamentul individual de protecţie;
Regulament de ordine interioara;
Raport anual, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă;
Raport de inspecţie anual în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
Anexa plan de prevenire si protecţie;
Material privind instruirea introductiv-generală la angajare;
Material privind instruirea la locul de muncă;
Prevederi ale reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;
Instrucţiuni proprii SSM;
Obligaţiile angajatorului;
Obligaţiile lucrătorilor;
Instrucţiune internă privind fumatul;
Masuri de prim ajutor;
Anexă la fişa postului cu atributii SSM pentru fiecare post de lucru din cadrul institutiei:
director, cadru didactic, secretar sef, contabil, administrator patrimoniu, bibliotecar, muncitor intretinere, îngrijitor;
Test de verificare SSM;
Lista internă de acordare a materialelor igienico – sanitare;
Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare;
Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase;
Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă;
Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru.

 

3. Servicii privind organizarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă:

a) întocmirea continutului instruirii angajatilor;
b) elaborarea tematicii orientative anuală, de instruire pe categorii de personal;
c) elaborarea graficului anual, de instruire pe categorii de personal şi locuri de muncă;
d) elaborarea de teste privind verificarea cunoştinţelor însuşite, după fiecare instruire;
e) efectuarea instructajelor specifice pe categorii de personal;
– efectuarea instructajului introductiv general;
– efectuarea instructajului periodic cu toate categoriile de salariaţi;
f) consemnarea efectuării instructajelor în fişele individuale de instructaj;
g) verificarea anuală a cunoştinţelor însuşite.