FAX
0334807400
TELEFON
0740922507
E-MAIL
ifzamfir@yahoo.com
CERE OFERTA

Servicii PSI

1. Servicii privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor constând in următoarele activităţi:

a) Stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b) Întocmirea actelor de autoritate (decizii, dispoziţii, hotărâri etc.) prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor după cum urmează:
– dispozitia privind structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor;
– dispozitia privind infiintarea comisiei de aparare in domeniul situatiilor de urgenta;
– dispozitia privind organizarea apararii impotriva incendiiilor;
– dispozitia privind obligatiile conducatorilor locurilor de munca;
– dispozitia privind obligatiile personalului salariat;
– dispozitia privind utilizarea focului deschis si reglementarea executarii lucrarilor periculoase;
– dispozitia privind reglementarea fumatului;
– dispozitia privind instruirea angajatilor;
– dispozitia privind începerea lucrărilor de execuţie la construcţii;
– dispozitia privind reguli si masuri la utilizarea, depozitarea substantelor periculoase;
– dispozitia privind încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă;
– dispozitia privind desemnarea cadrului tehnic cu atributii in domeniul PSI;
– dispozitia privind masuri speciale PSI pentru perioadele caniculare sau secetoase;
– dispozitia privind reglementarea asigurarii cailor de acces, evacuare si de interventie.

c) Întocmirea şi difuzarea documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor (liste, situaţii, instrucţiuni, grafice, planuri):
– elaborarea fisei obiectivului;
– elaborarea programului de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii de aparare impotriva incendiilor;
– întocmirea echipei de intervenţie in caz de incendiu;
– întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor pentru locurile de muncă de munca;
– elaborarea procedurilor de instruire pe categorii de instructaje conform Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin OMAI;
– întocmirea planurilor de evacuare în caz de incendiu (de nivel şi încăperi) şi de intervenţii;
– culegerea normelor specifice de P.S.I. pentru activitatile intreprinse.

2. Întocmirea şi actualizarea planurilor de evacuare şi a organizării apărării împotriva incendiilor pe locurile de muncă;
3. Întocmirea registrelor specifice prevenirii si stingerii incendiilor:

– elaborarea registrului permiselor de lucru cu focul;
– elaborarea registrului de control pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor;
– elaborarea registrului de evidenta a exerciţiilor de intervenţie;
– elaborarea registrului evidenţei evenimentelor;
– reglementarea privind efectuarea lucrărilor cu foc deschis în spaţiile institutiei;

4. Elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor (instructiuni pentru invatamant, instructiuni destinate exploatarii centralelor termice, instructiuni de interventie si evacuare, masuri de aparare impotriva incendiilor, reguli de comportare in caz de incendiu, reguli de comportare in caz de cutremur, instructiuni destinate sectorului administrativ, instructiuni specifice instalatiilor electrice de forta si iluminat, obligatiile angajatilor si angajatorilor).
5. Elaborarea afişelor de semnalizare PSI (indicatoare pentru: stingatoare, tablouri electrice, hidranti, fumatul interzis, accesul interzis persoanelor neautorizate, directie de evacuare stanga, directie de evacuare dreapta, iesire, prize, punct de prim ajutor, centrala termica, directie de evacuare pe scari, etc.).
6. Servicii privind organizarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor):

a) intocmirea continutului instruirii angajatilor;
b) elaborarea tematicii orientative anuală, de instruire pe categorii de personal;
c) elaborarea graficului anual, de instruire pe categorii de personal şi locuri de muncă;
d) elaborarea de proceduri de instruire pe categorii de instructaje şi categorii de personal;
e) elaborarea de teste privind verificarea cunoştinţelor însuşite, după fiecare instruire;
f) elaborarea masurilor de prim ajutor;
g) intocmirea continutului exercitiilor de interventie si evacuare;
h) efectuarea instructajelor specifice pe categorii de personal;
– efectuarea instructajului introductiv general;
– verificarea efectuarii instructajului specific locului de muncă instructajul introductiv general;
– efectuarea instructajului periodic cu toate categoriile de salariaţi;

i) consemnarea efectuării instructajelor în fişele individuale de instructaj;
j) verificarea anuală a cunoştinţelor însuşite.

7. Serviciu privind întocmirea PLANULUI DE INTERVENŢIE LA INCENDIU PENTRU AVIZAREA DE CĂTRE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, constând in prestarea următoarelor activităţi:

a.Specificarea datelor de identificare ale obiectivului;
b. Întocmirea planului general al unităţii prin detalierea următoarelor caracteristici:
– amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă;
– căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia;
– reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă;
– rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie;
– reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze;
– reţelele de canalizare;
– vecinătăţile.

c. Elaborarea concepţiei de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu prin expunerea următoarelor subpuncte:
– concluzii privind intervenţia, rezultate din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor
– particularităţi tactice de intervenţie pentru:
– evacuarea utilizatorilor;
– localizarea şi lichidarea incendiilor;
– protecţia personalului de intervenţie;
– protecţia vecinătăţilor;
– înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

d. Specificarea forţelor de intervenţie în caz de incendiu:
– serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (dotare, încadrare);
– servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se cooperează;
– subunitatea de pompieri militari de raion;
– alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare.

e. Menţionarea surselor de alimentare cu apa în caz de incendiu, exterioare unităţii:
– reţele de alimentare cu apă;
– alte surse artificiale sau naturale de apă.

f. Întocmirea planului fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare, pe care se înscriu date privind:
– destinaţia spaţiilor (încăperilor);
– suprafaţa construită şi aria desfăşurată;
– regimul de înălţime (numărul de niveluri);
– numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total;
– căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie;
– natura materialelor şi a elementelor de construcţii;
– nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu asigurate; – instalaţiile utilitare aferente;
– instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor;
– dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.

8. Consultanta în domeniul apărării împotriva incendiilor:

1. actualizarea documentaţiilor aferente apărării împotriva incendiilor:

– organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor,
– planificarea programului de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii PSI,
– actualizarea planurilor de evacuare în caz de incendiu;
– stabilirea listei cu substanţele periculoase, utilizate în activitatea instituţiei;
– elaborarea si afişarea instrucţiunilor PSI şi atribuţiile salariaţilor la locurile de munca,
– planificarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor,
– consemnarea evidenţei exerciţiilor de intervenţie,
– consemnarea evidenţei evenimentelor,

2. actualizarea organizării activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi realizarea instruirii salariaţilor:

– elaborarea tematicii orientative anuale, de instruire pe categorii de personal,
– elaborarea graficului anual, de instruire pe categorii de personal şi locuri de muncă, elaborarea de proceduri de instruire pe categorii de instructaje şi categorii de personal,
– asigurarea dotării cu afişe, fişe individuale de instruire necesare în procesul de instruire,
– efectuarea instructajelor specifice activităţii situaţiilor de urgenta pe categorii de personal,
– consemnarea efectuării instructajelor în fişele individuale de instructaj,
– efectuarea unui exercitiu privind simularea stingerii unui incendiu,
– efectuarea testarii anuale in domeniul situatiilor de urgenta,

3. verificarea locurile de muncă din punct de vedere al apararii impotriva incendiilor analizând şi luând măsurile care se impun pentru prevenirea si stingerea incendiilor,

4. asigurarea supravegherii locurilor de munca privind riscurile de incendiu,

5. anuntarea cu privire la completarea, semnalizarea corespunzatoare si verificarea stingătoarelor de incendiu la termenele stabilite,

6. realizarea măsurilor propuse în ceea ce priveşte prevenirea si stingerea incendiilor;

7. colaborarea cu celelalte compartimente din unitate, iar din exterior cu ISU,

8. participarea activa in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile competente,

9. colaborarea activa la punerea in aplicare a eventualelor masuri derivate in urma controalelor,

10. stabilirea necesarului si afişarea indicatoarelor de semnalizare,

11. consemnarea neconformitatilor privind apararea impotriva incendiilor.